@
@

@

Organization

General Chair

Prof. David Zhang, Hong Kong

Program Co-Chairs

Prof. Venu Govindaraju, USA
Dr. Lei Zhang, Hong Kong
Dr. Davide Maltoni, Italy

Program Committee Members

Afzel Noore, USA
Wenxin Li, China
Dewen hu, China
Damon L. Woodard, USA
Jaihie Kim, Korea
Dr. Raghavendra Ramachandra, Italy
Ke CHEN, UK
Zhenan Sun, China
Xiaoyuan Jing, China
Ying He, China
Stephen John Elliott, USA
Michal Choras, Poland
Kevin W Bowyer, USA
Jie Zhou, China
Jufu Feng, China
Yunhong Wang, China
Weiqi Yuan, China
Kong Wai-Kin Adams, Singapore
Xiaoyi Jiang, Germany
Lale Akarun, Turkey
Jiankun Hu, Australia
Chao Zhang, China
Jiangang Wang, Singapore
P C Yuen, Hong Kong
Carlos M. Travieso González, Spain
Arun Ross, USA
Qinghan Xiao, Canada
Rani HemaMalini Ranganathan, India
Dongmei Sun, China
Raymond Veldhuis, Netherlands
Jinfeng Yang, China
Julian Fierrez, Spain
Jun Kong, Northeast Normal University, China
Waitmin Huang, Singapore
Fakhri Karray, Canada
Christoph Busch, Norway
Hervé Chabanne, France
Hugo Proença, Portugal
Fabio Roli, University of Cagliari, Italy
Lidong Wang, USA
Ze-Nian Li, Canada
Hakil Kim, Korea
Svetlana N. Yanushkevich, Canada
Seref Sagıroglu, Turkey
Jia-Ching Wang, Taiwan
Andreas Uhl, Austria
Lin Zhang, Hong Kong
Nicolae Duta, USA

 

@

@

@